Category


Gregor Schneider

Gregor Schneider präsentiert "Mein erster Brockhaus" Kopieren
€ 150.00

Lawrence Weiner

Lawrence Weiner präsentiert "Bremerhaven" Kopieren
€ 150.00

Eeden, Marcel van

Marcel van Eeden präsentiert "Mathias Grünewald" Kopieren
€ 100.00

Jockum Nordström

Jockum Nordström presents "Children’s Drawings and Poems" (Barnteckningar och dikter pa anhalten före döden) Kopieren
€ 150.00

Norbert Schwontkowski

Norbert Schwontkowski präsentiert "Roberto Bazlen: Der Kapitän"
Price on request

Peter Piller

Peter Piller präsentiert: "Altern als Problem für Künstler" Kopieren
€ 90.00

Thierry De Cordier

Les Fragments d'Héraclite selon Thierry De Cordier Kopieren
€ 50.00

Andreas Kreul

faits divers
€ 24.00

Werner Klotz

Das Auge ist ein seltsames Tier
€ 20.00

Clara Bahlsen, Stephan Baumkötter, Tim Berresheim, Rick Buckley, Peter Duka, Moritz Frei, Béla Pablo Janssen, Bernhard Kucken, Kristina Lenz, Elmar Mauch, Olaf Metzel, Olaf Nicolai, Timo Schmidt, Alex Silber.

Salon No. 5
€ 15.00

Erwin Wortelkamp

Partizipation
€ 20.00

Annette le Fort

Parole #3
€ 20.00