Felix Adam, Martin Assig, Johannes Brus, Marcel Dzama, Sveinn Fannar Jóhannsson, Sharon Kivland, Jürgen Klauke, Maik & Dirk Löbbert, Imke Lohmann, Steffen Missmahl, Ulrike Möschel, Ulrich Moskopp, Ulrich Pester, Eva-Maria Schön.

Contributors: Gerhard Theewen
Salon No. 6

Salon = An Artmagazine AS art not ON art.

Salon No. 6 shows a collection of original contributions by Felix Adam, Martin Assig, Johannes Brus, Marcel Dzama, Sveinn Fannar Jóhannsson, Sharon Kivland, Jürgen Klauke, Maik & Dirk Löbbert, Imke Lohmann, Steffen Missmahl, Ulrike Möschel, Ulrich Moskopp, Ulrich Pester, Eva-Maria Schön